Algemene voorwaarden abcbijles – scholen

 

 1. Definities
  1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Abcbijles.
  2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van Abcbijles.
  3. Abcbijles: Abcbijles B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam (1093JN) aan het adres Domselaerstraat 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83674225. 
  4. Diensten: (individuele) bijlessen alsmede huiswerkbegeleiding op het gebied van het basis- en voortgezet onderwijs.
  5. Product(en): een zaak, goed of digitaal product/gebruiksrecht dat door Abcbijles wordt (door)verkocht.
  6. Leerling: het kind dat feitelijk gebruik maakt van de Diensten.
  7. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met Abcbijles een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten. 
  8. Overeenkomst: de tussen Abcbijles en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de Diensten en/of Producten en iedere vervolgovereenkomst of nadere overeenkomst.
  9. Vergoeding: de vergoeding die de Opdrachtgever verschuldigd is aan Abcbijles voor het gebruik van de Diensten en/of het leveren van de Producten. 

 

 1. Voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten

 2.Algemeen 

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Abcbijles, elke Overeenkomst (inclusief nadere of aangepaste overeenkomsten en vervolgopdrachten) tussen Abcbijles en Opdrachtgever en op alle Diensten en Producten die door Abcbijles worden aangeboden.
  2. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  3. Deze Algemene Voorwaarden en de Vergoedingen kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door Abcbijles worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via een mededeling per e-mail en zijn direct van toepassing. 
  4. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst. 

 3.Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

  1. De inhoud van de Overeenkomst/Diensten en de hoogte van de eventuele Vergoeding worden vermeld in of bij het Aanbod. Abcbijles is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen of fouten in het Aanbod. Omschrijving van Diensten en Producten in het Aanbod zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijk geleverde Diensten en Producten. Levertijden in het Aanbod zijn indicatief en leveren geen tekortkoming op bij overschrijding daarvan, behoudens afwijkende afspraken.
  2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  3. Overeenkomsten komen tot stand doordat een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard. Abcbijles is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd of binnen de termijn genoemd in het Aanbod. Abcbijles is te allen tijde bevoegd om een nog niet aanvaard Aanbod te herroepen, ook wanneer een termijn voor aanvaarding is gegeven. Voorts heeft Abcbijles het recht om een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Abcbijles gegronde reden te weigeren binnen een week nadat een Aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.
  4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.Vergoedingen en betaling

  1. Alle Vergoedingen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders overeengekomen.
  2. Abcbijles is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI).
  3. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Abcbijles. 
  4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Diensten of levering van Producten.
  5. Indien enig onbetwist verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst niet op of voor de vervaldag is voldaan, is Abcbijles gerechtigd Opdrachtgever het wettelijke tarief voor handelstransacties en de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  6. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betalingsverplichting te verrekenen of op te schorten.

5.Overmacht

  1. Abcbijles is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
  2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van Opdrachtgever en/of derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (v) natuurrampen, (vi) oorlog en terroristische aanslagen, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) werkstakingen in het bedrijf Abcbijles of in het bedrijf van haar onderopdrachtnemer/leverancier, (ix) brand, (x) epidemieën en/of pandemieën en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Abcbijles buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
  3. Abcbijles heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Abcbijles haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de bijles/begeleiding online wordt verzorgd, omdat de Overeenkomst in dat geval wordt nagekomen.
  5. Voor zover Abcbijles ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Abcbijles gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

6.Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Aansprakelijkheid van Abcbijles voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.
  2. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Abcbijles ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Abcbijles wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien voor de aansprakelijkheid van Abcbijles geen verzekeringsdekking bestaat, is de totale aansprakelijkheid voor directe schade van Abcbijles onder de Overeenkomst – als gevolg van één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen – beperkt tot 50% van de door Opdrachtgever betaalde Vergoedingen. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Abcbijles.
  3. Abcbijles is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste, onvolledige en/of ontijdige informatie verstrekt door Opdrachtgever en/of Leerling.
  4. Acbijles is nimmer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of verlies van eigendommen tijdens de uitvoering van de Diensten. Abcbijles is evenmin aansprakelijk voor de beschadiging, verminking of verlies van data/informatie bij de levering van Producten. 
  5. Opdrachtgever vrijwaart Abcbijles voor alle aanspraken van Leerlingen en/of derden als gevolg de door Abcbijles (of haar onderopdrachtnemers) geleverde Diensten, tenzij er sprake is van wanprestatie of handelen in strijd met de wet zijdens Abcbijles. 

7.Garanties Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever garandeert jegens Abcbijles:
   1. de juistheid en volledigheid van de door haar aan Abcbijles verstrekte informatie;
   2. dat elektronische bestanden, software of informatiedragers die Opdrachtgever aan Abcbijles verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten;
   3. dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van andere partijen door gebruik van materiaal dat Opdrachtgever aan Abcbijles verstrekt in de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart Abcbijles van aansprakelijkheid en redelijke kosten in verband met aanspraken van derden in verband met een inbreuk van bovengenoemde garanties.

8.Privacy

  1. Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen partijen de wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de AVG) naleven. Zo nodig zullen partijen tijdig een verwerkersovereenkomst of andere overeenkomst sluiten.

 

9.Intellectuele Eigendom

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Abcbijles of van derden die door Abcbijles worden ingeschakeld – waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, software, adviezen, onderwijsmaterialen en huiswerkopdrachten – berusten uitsluitend bij Abcbijles of de betreffende derde en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Abcbijles en Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer voor de duur van deze Overeenkomst het niet-exclusieve, herroepelijke en niet-overdraagbare recht om elkaars logo’s en merknamen te gebruiken in de uitvoering van de Overeenkomst. Door uitvoering van de Overeenkomst zullen geen intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.

 

10.Geheimhouding

  1. Abcbijles en Opdrachtgever verplichten zich over en weer gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor onbepaalde tijd daarna, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot hun kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met de onderneming van de andere partij alsook de aan andere Partij gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van de andere Partij en alle informatie waarover hij in verband met de Diensten beschikt. 
  2. Abcbijles en Opdrachtgever verplichten zich de hierboven beschreven geheimhoudingsverplichting onverkort op te leggen aan alle personen, waaronder haar personeel en derden, die zij in de uitoefening van de Overeenkomst gebruikt. Iedere overtreding van de geheimhoudingsverplichting door ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten zal aan de betreffende Partij worden toegerekend.

 

11.Klachten

  1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Abcbijles zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (roi@abcbijles.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan Abcbijles.
  2. Abcbijles zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  3. Abcbijles en Opdrachtgever zullen zich inspannen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

12.Overig

  1. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
  2. Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands Recht. Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst of die daarvan het gevolg zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 1. Voorwaarden die van toepassing zijn op Diensten

 

13.Duur en beëindiging van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd genoemd in de Overeenkomst, behoudens andersluidende afspraken. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door de Opdrachtgever niet tussentijds geheel of gedeeltelijk worden opgezegd, geannuleerd of beëindigd anders dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 
  2. Zowel Opdrachtgever als Abcbijles kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in de volgende situaties:
   1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere partij mits de andere partij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld en – voor zover herstel mogelijk is – haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
   2. De andere partij in surséance van betaling verkeert of het faillissement van de andere partij is aangevraagd
   3. De andere partij is opgehouden te bestaan of geen activiteiten meer verricht.
  3. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Abcbijles wegens een reden in artikel 12.2 is Opdrachtgever onmiddellijk de Vergoeding verschuldigd over het volledige offertebedrag (dus het totaal aantal geleverde en niet-geleverde uren in de Overeenkomst).
  4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever wegens een reden in artikel 12.2.i) is Opdrachtgever als beëindigingsvergoeding verschuldigd een bedrag gelijk aan 75% van het offertebedrag minus de betaalde Vergoeding over afgenomen uren. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever wegens een reden in artikel 12.2.ii) of 12.2.iii) is Opdrachtgever uitsluitend de Vergoeding verschuldigd over geleverde Diensten. 
  5. Deze Algemene Voorwaarden laten onverlet de beëindigingsmogelijkheden die Abcbijles en Opdrachtgever hebben op grond van de wet.

 

14.Rechten en plichten Abcbijles

  1. Abcbijles zal zich inspannen de Diensten uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. 
  2. Abcbijles is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Abcbijles spant zich in om voldoende personeel en/of derden beschikbaar te hebben om Diensten aan Opdrachtgever te verlenen binnen de afgesproken termijnen.
  4. Abcbijles zal de Diensten verrichten op locatie van Opdrachtgever, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 
  5. Abcbijles kan de Diensten online leveren via Teams, Zoom of Skype (en vice versa). Abcbijles is hierbij gerechtigd extra kosten in rekening te brengen
  6. Indien een Leerling om wat voor reden dan ook niet komt opdagen voor het afnemen van de Diensten, dan is Abcbijles gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden. Het voorgaande geldt ook als de Leerling zich tijdig heeft afgemeld. Tijdig afgemelde uren kunnen uitsluitend worden ingehaald met instemming van Abcbijles en tegen een aanvullende vergoeding.
  7. Abcbijles is gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de les.
  8. Abcbijles zal het overeengekomen aantal uren in de Overeenkomst te allen tijde volledig inzetten, behoudens in het geval Abcbijles aangeeft niet te kunnen voldoen aan deze uren. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan door een ziekte en/of tekort van bijlesdocenten. Abcbijles is in genoemde gevallen nimmer schadeplichtig. Opdrachtgever is in genoemde situaties gerechtigd tot het inzetten van de niet-bestede uren op nader overeen te komen data en tijdstippen uiterlijk twee weken na het einde van het traject zoals opgenomen in de offerte. Niet-bestede uren die niet tijdig worden ingehaald zullen vervallen zonder recht op restitutie van de Vergoeding.
  9. Abcbijles kan een Leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de Diensten in sterke mate wordt geschaad, van (voortzetting van) deelname aan Diensten uitsluiten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

15.Rechten en plichten Opdrachtgever en Leerlingen

  1. Opdrachtgever garandeert afdoende wettelijk verzekerd te zijn.
  2. Opdrachtgever zal Abcbijles alle informatie verschaffen die noodzakelijk is voor de voorbereiding op en/of de uitvoering van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever, dan wel Leerling aandacht wenst. Opdrachtgever geeft eventuele wijzigingen in de verstrekte informatie tijdig door aan Abcbijles.
  3. Opdrachtgever is niet gerechtigd reeds geplande bijlessen en/of begeleiding te annuleren en/of te verplaatsen. Opdrachtgever kan slechts na uitdrukkelijk en schriftelijk overleg een gedeelte verplaatsen. Opdrachtgever blijft gelet op het bepaalde in art. 7:411 BW verplicht tot een volledige vergoeding van de afgenomen en ingeplande diensten.
  4. Opdrachtgever is in het kader van de Diensten verplicht om niet de vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen, hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: een werkruimte, bureau, les- en schrijfmateriaal en meer. Indien Opdrachtgever zich niet aan voornoemde verplichting houdt, en de Diensten daardoor niet (tijdig) kunnen plaatsvinden, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de Leerlingen tijdig en voorbereid op de geplande bijles/begeleidingsuren zullen verschijnen ten behoeve van een juiste uitvoering van de Overeenkomst. Leerlingen worden geacht actief deel te nemen aan de Diensten. Het resultaat van de Diensten is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Leerling.
  6. De Leerling is gehouden tot naleving van de huisregels van Abcbijles. 
  7. Het is Leerling verboden op de locatie waar de Diensten wordt afgenomen (I) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (II) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens Abcbijles dan wel andere Leerlingen. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Abcbijles bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Abcbijles aangeboden Diensten en/of de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Abcbijles gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.
  8. Leerlingen die vanwege ziekte of andere reden de Diensten niet kunnen afnemen, dienen zich ten minste 24 uur van tevoren (of zo spoedig mogelijk wanneer de ziekte binnen 24 uur voor de geplande bijles of begeleiding ontstaat) af te melden bij Abcbijles. 
  9. De Opdrachtgever is verplicht om gedurende een overmachtssituatie waarin fysieke begeleiding niet mogelijk is, zoals een lockdown met betrekking tot een epidemie en/of pandemie, de begeleiding door Abcbijles over te zetten naar online. De online begeleiding wordt zo snel mogelijk door Abcbijles verzorgd. De periode waarin geen bijles of begeleiding is verzorgd, worden wel door Abcbijles in rekening gebracht. 

 

 1. Voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten

 

16.Levering

  1. Levering van Producten door Abcbijles geschiedt op de door Partijen overeengekomen plaats. Wanneer geen plaats van levering is overeengekomen, geschiedt levering van Producten op een door Abcbijles aan te wijzen plaats. Bij verzending per post gelden de Producten als geleverd met ingang van  het moment waarop de Producten door Abcbijles aan de bezorgdienst zijn aangeboden.
  2. Wanneer Partijen zijn overeengekomen dat Abcbijles de Producten voor Opdrachtgever zal opslaan, dan gelden de Producten als geleverd met ingang van het moment waarop de opslag van de Producten door of namens Abcbijles aanvangt. Abcbijles is gerechtigd alle kosten voor dergelijke opslag, waaronder verzekeringskosten, aan Opdrachtgever te factureren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Opdrachtgever is verplicht om de Producten af te nemen op de door Abcbijles in de Offerte medegedeelde leveringsdatum.
  4. De door Abcbijles in de Offerte medegedeelde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en zullen nooit te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. De kosten van levering zijn voor Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  6. Indien levering van (een deel van) de Producten door Opdrachtgever wordt geweigerd, zonder dat de Producten zichtbare tekortkomingen vertonen, gaat het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan Abcbijles directe betaling vorderen. Abcbijles zal, alsdan, tot nader order de geweigerde Producten bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  7. Wanneer Opdrachtgever (een deel van) de Producten weigert zoals omschreven in Artikel 16.6, heeft Abcbijles het recht zich te ontdoen van de Producten of daaraan een andere bestemming te geven. De eventuele opbrengst wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd, onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten.
  8. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van Producten is uitgesloten.

17.Digitale Producten/programmatuur

  1. Voor zover Abcbijles digitale Producten (waaronder programmatuur, SaaS-diensten) verkoopt, dan ontvangt Opdrachtgever een gebruiksrecht gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het recht tot gebruik van digitale Producten is beperkt tot het in de Overeenkomst aantal genoemde gebruikers en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
  2. De Opdrachtgever mag digitale Producten uitsluitend in en ten behoeve van de eigen organisatie gebruiken voor het beoogde gebruik. Het is Opdrachtgever niet toegestaan digitale Producten te verkopen, verhuren, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen of daaraan toegang te verlenen.
  3. De Opdrachtgever zal (delen van) digitale Producten niet (laten) kopiëren, wijzigen, compileren of namaken. 
  4. Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van digitale Producten aan Abcbijles retourneren of op instructie van Abcbijles verwijderen. Abcbijles is bij of na het einde van de Overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door Opdrachtgever gewenste dataconversie of dataoverdracht.
  5. Abcbijles is bevoegd om digitale Producten te wijzigen. Abcbijles staat er niet voor in dat digitale Producten vrij zijn van fouten en geschikt zijn voor het feitelijke of beoogde gebruik. Abcbijles zal zich inspannen om fouten in de door haarzelf ontwikkelde digitale Producten binnen redelijke termijn te herstellen. Abcbijles is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 

18.Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Abcbijles aan Opdrachtgever geleverde Producten, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Abcbijles totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Abcbijles gesloten Overeenkomsten is nagekomen. 
  2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten en zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Abcbijles daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de betreffende derden onmiddellijk schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Abcbijles.
  4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek de verzekeringpolis ter inzage te geven.
  5. Door Abcbijles geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  6. Voor het geval dat Abcbijles zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Abcbijles –en aan eventuele door Abcbijles aan te wijzen derden- om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Abcbijles zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

19.Risico-overgang

  1. Onverminderd eventueel eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 13-10-2021.