abcbijles

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Definities

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie abcbijles een overeenkomst sluit met betrekking tot de diensten.

Diensten: individuele bijles of huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding wordt aan huis verzorgd.  

Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een overeenkomst gebruikmaakt van de diensten van abcbijles (waarbij aangetekend dat leerling en contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen abcbijles en een contractant met betrekking tot de levering van diensten door abcbijles, al dan niet ten behoeve van een leerling.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen via het gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Vestiging: iedere door abcbijles gehuurde locatie als ook een door abcbijles gebruikte locatie waar de diensten door of namens abcbijles worden verleend.

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (I) iedere aanbieding, (II) elke offerte en (III) iedere overeenkomst met betrekking tot de diensten waarop abcbijles deze algemene voorwaarden van toepassing gesteld, tenzij spraken is van artikel 2.4.

2.2. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden onder andere elektronische communicatie per e-mail verstaan.

2.3. Door inschrijving voor één van de diensten door leerling en/of contractant aanvaarden leerling en contractant de algemene voorwaarden en de huisregels van abcbijles. indien de contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de contractant zich deze algemene voorwaarden en huisregels die bij abcbijles van toepassing zijn aan desbetreffende leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze algemene voorwaarden en huisregels in acht neemt.

2.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen abcbijles en de contractant en/of leerling zijn overeengekomen.

2.5. Bij een afwijking van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden zoals genoemd bij 2.4 blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra de inschrijving van contractant schriftelijk wordt aanvaard door abcbijles, en de contractant een bevestiging krijgt van de inschrijving.

Artikel 4 – Overeenkomst op Afstand

4.1. Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. abcbijles zal de overeenkomst ten alle tijden zo deskundig mogelijk uitvoeren.

5.2. abcbijles heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3. De contractant verplicht zich tot het verstrekken van de correcte contactgegevens aan abcbijles met betrekking tot facturatie en contact. De contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan abcbijles.

5.4. Persoonsgegevens worden door abcbijles zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van abcbijles. abcbijles voldoet aan de AVG wetgeving. Lees onze Privacyverklaring.

5.5. Voor de begeleiding van de leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is abcbijles volledig afhankelijk van de medewerking van leerling. Als de leerling bewust niet meewerkt en/of gegevens achterhoudt of vervalst, is abcbijles hiervoor niet aansprakelijk, evenals de gevolgen van niet slagen van de begeleiding.

5.6. abcbijles kan geen volledige garantie bieden voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

5.7. De leerling is gehouden tot naleving van de huisregels van abcbijles. Indien de contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de contractant zich deze huisregels die bij abcbijles van toepassing zijn aan desbetreffende leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze huisregels in acht neemt.

5.8. Bij het niet naleven van de huisregels is abcbijles bevoegd om de leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door abcbijles aangeboden diensten. Dit zonder enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

Artikel 6 – Tarieven

6.1. Tarieven zijn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op abcbijles.nl vermeld onder de tarieven. Omdat onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van BTW, is geen omzetbelasting verschuldigd. De tarieven worden per jaar schooljaar vastgesteld.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1. Huiswerkbegeleiding en bijles wordt maandelijks gefactureerd. Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2. Er wordt vooraf afgesproken welk pakket er wordt gekozen. Als het pakket is gekozen wordt er een vast bedrag per maand gefactureerd afhankelijk van het gekozen pakket. In de 1e maand van de begeleiding is er sprake van een afwijkend factuurbedrag. In deze maand worden alleen de gegeven lessen gefactureerd.

 7.3. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan abcbijles kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 -Niet-tijdige betaling

8.1. Indien de contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft voldaan, ongeacht de redenen daarvan, stuurt abcbijles de contractant een betalingsherinnering waarin zij de contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Indien de contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8.2. Indien de contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is abcbijles gerechtigd de betreffende diensten stop te zetten totdat abcbijles het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

8.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten bedragen bij de tweede herinnering EURO € 12.75 en zullen bij de contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.4. Indien abcbijles genoodzaakt is om over te gaan op (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van contractant.

Artikel 9 – Onze diensten

9.1. Inschrijven voor de diensten die abcbijles aanbiedt is mogelijk via de website van abcbijles of telefonisch.

9.2. abcbijles neemt contact op met de ouders/verzorgers van de leerling na een aanmelding voor onze diensten. Er wordt naar de nodige informatie gevraagd die nodig is om de aanmelding te verwerken.

9.3. De bijles of huiswerkbegeleiding wordt aangeboden in de vorm van een abonnement met een vast maandtarief. Hierbij kiest de contractant het pakket en de aantal uren begeleiding per maand.

9.4. Het gekozen pakket loopt het gehele schooljaar door met uitzondering van de maanden juli en augustus.

9.5. Het gekozen pakket kan maandelijks gewijzigd of stopgezet worden, het termijn voor de stopzetting of wijziging is een maand.

9.6. abcbijles stelt zich nadrukkelijk voor dat bijles of huiswerkbegeleiding thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger plaats dient te vinden. Mocht de contractant anders handelen dan draagt de contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

9.7. abcbijles is niet aansprakelijk voor schade op wat voor gronde dan ook, van een bijlesdocent tijdens bijles thuis, waaronder, eventuele breuk en diefstal.

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. De contractant is tegenover abcbijles aansprakelijk voor alle schade die abcbijles lijdt door toedoen van de contractant of de leerling.

10.2. Indien abcbijles aansprakelijk zou kunnen zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de bepalingen in artikel 9.

10.3. Medewerkers van abcbijles zijn niet verplicht tot uitspraken over de aansprakelijkheid van abcbijles.

10.4. Bij abcbijles worden medewerkers met zorg geselecteerd, maar abcbijles is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. abcbijles is dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

10.5. Contractant en leerling zijn verplicht verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekerd). abcbijles is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking voor biedt.

10.6. abcbijles is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of verlies van zaken tijdens het bezoek van een werknemer tijdens de bijles of huiswerkbegeleiding. De leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd te laten.

10.7. abcbijles is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste informatie verstrekt door contractant en/of leerling.

Sluit Menu