Algemene voorwaarden abcbijles

Algemene Voorwaarden abcbijles 

abcbijles B.V. (hierna: “abcbijles”) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83674225 en is gevestigd aan de Nieuwzijds Voorburgwal 101-3, 1012RG te Amsterdam

 

Algemene voorwaarden | abcbijles Artikel 1 – Definities 

 1. abcbijles: abcbijles, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 83674225. 
 2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie abcbijles een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten. 
 3. Diensten: individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles (aan huis, online of op locatie), een training of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door abcbijles. 
 4. Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruikmaakt van de Diensten van abcbijles (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is). 
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen abcbijles en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door abcbijles, al dan niet ten behoeve van een Leerling. 
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail). 
 7. Vestiging: iedere door abcbijles ingezette locatie waar de Diensten door of namens abcbijles worden verleend. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens abcbijles. 

2.2 In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. abcbijles en de Opdrachtgever zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen. 

2.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit. 

2.5 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd. 

 

Artikel 3 – Algemeen 

3.1 Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail. 

3.2 Door inschrijving voor een van de Diensten door Leerling en/of Contractant aanvaarden Leerling en Contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan Leerling bekend te maken en op te leggen en staat Contractant ervoor in dat Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft. 

3.3 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen abcbijles en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling. 

3.4 In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zover mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden. 

3.5 De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van abcbijles. Op verzoek van Contractant of Leerling zal abcbijles een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden en op te vragen via de website abcbijles.nl/algemene-voorwaarden/. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming 

4.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer abcbijles de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 5 – Dienstverlening op afstand 

5.1 In het geval sprake is van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever een aantal rechten, waaronder het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Opdrachtgever hetgeen reeds is ontvangen moet teruggeven (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en abcbijles het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping). 

5.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op: -Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; -Diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden; -Diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden; -Diensten van persoonlijke aard; 

5.3 Daarnaast vervalt het herroepingsrecht op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien abcbijles met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra abcbijles de Dienst volledig heeft verricht. 

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst 

6.1 abcbijles zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren. 

6.2 abcbijles heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

6.3 De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan abcbijles ten bate van facturatie en contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan abcbijles. 

6.4 Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan abcbijles (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij abcbijles dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van abcbijles. 

6.5 Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is abcbijles volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is abcbijles hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk. 

6.6 De Leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van abcbijles zoals deze wordt verstrekt aan Leerling voor aanvang van de levering van de Diensten. Bij het niet naleven van de gedragscode is abcbijles bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door abcbijles aangeboden Dienst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief. 

6.7 Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is abcbijles bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door abcbijles aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat abcbijles gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

 6.8 Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van abcbijles. 

Artikel 7 – Tarieven 

7.1 Alle tarieven die abcbijles hanteert op de tarievenpagina zijn inclusief reiskosten. 

7.2. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op abcbijles.nl vermelde prijzen voor de diverse door abcbijles aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. 

7.3 Alle prijzen die abcbijles hanteert, kan abcbijles te allen tijde wijzigen. abcbijles is verplicht om minimaal een maand van tevoren alle klanten die de afgelopen 60 dagen een bijles boekten of bijles tegoed hebben, per e-mail in te lichten. Deze e-mail wordt zowel naar het registratie e-mailadres als het ouderlijk e-mailadres verzonden (dit kan hetzelfde e-mailadres zijn). abcbijles is niet verantwoordelijk indien de e-mail in de spamfolder belandt. 

7.4 De gratis intake op de website betreft geen gratis bijles en/of andere dienst. In deze (telefonische) intake bespreek je samen met abcbijles de persoonlijke situatie met betrekking tot de mogelijkheid voor bijles. abcbijles geeft hierbij advies en denkt graag met je mee. Bij een positief gesprek gaat abcbijles op zoek naar een geschikte Dienst. Daar de gratis intake puur informatief is, kunnen aan de gratis intake geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 8- Wijziging tarieven 

8.1 Indien abcbijles bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is abcbijles gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven. 

8.2 Indien abcbijles het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan. 

8.3 De Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:

 • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op abcbijles rustende verplichting ingevolge de wet; 
 • De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 
 • abcbijles alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren; 
 • Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst. 

 

Artikel 9 – Facturering en betalingsvoorwaarden 

9.1 Voor door abcbijles aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. abcbijles kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestiging. 

9.2 Huiswerkbegeleiding wordt maandelijks gefactureerd rondom de 20e dag van de maand. Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels (i) een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum, of (ii) automatische incasso, waarbij 14 dagen na factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag wordt geïncasseerd door abcbijles. 

9.3 Bijles dient te worden betaald door middel van achterafbetaling van afgenomen uren bijles. Het aantal afgenomen uren is te controleren in het systeem, app.abcbijles.nl. Dit overzicht dient als basis voor het opstellen van de factuur. 9.4 Losse lessen worden achteraf gefactureerd. Indien de Contractant niet binnen 7 dagen na de eerste les voorkeur aangeeft voor een pakket of een losse les, worden de afgenomen bijlessen automatisch gefactureerd als losse les(sen). 

9.5 Bij afname van een pakket geldt een gereduceerd uurtarief. Een pakket dient in één keer betaald te worden. De eerste les (voordat de keuze voor een pakket is gemaakt) valt automatisch in dit pakket. 

9.6 Betaling dient te worden voldaan middels (i) een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum, of (ii) automatische incasso, waarbij 14 dagen na factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag door abcbijles wordt geïncasseerd. 

9.7 Wanneer de automatische incasso niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld in geval van onvoldoende saldo, volgen nadere betalingsinstructies per e-mail. 9.8 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan abcbijles kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 10 – Niet-tijdige betaling 

10.1 Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt abcbijles de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

10.2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is abcbijles gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat abcbijles het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

10.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van €17,50 bij de tweede herinnering (na de eerste 14 dagen) zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

10.4. Indien abcbijles overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant. 

10.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Contractant, zijn de vorderingen van abcbijles op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

10.6 Weigert de Contractant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door abcbijles, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan abcbijles te betalen. 

 

Artikel 11 – Garantie 

11.1 Wanneer een dienst wordt afgenomen heeft abcbijles zowel een inspanningsverplichting als resultaatverplichting. 

11.1.1 Onder resultaatverplichting valt het redelijkerwijs beheersen en kunnen uitleggen van de lesstof door de docent. Als de docent één bepaalde vraag of één bepaald onderwerp niet beheerst, betekent niet per definitie dat niet wordt voldaan aan deze verplichting. 

11.1.2 Onder resultaatverplichting valt niet een bepaalde verandering van het schoolcijfer. 

11.2 abcbijles biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

 

 Artikel 12 – Bijles 

12.1 Inschrijving voor door abcbijles aangeboden bijles is mogelijk (i) via de website van abcbijles (abcbijles.nl) of (ii) telefonisch (023-2078008). 12.2 abcbijles zal na inschrijving direct aan de slag gaan met het matchingsproces. Indien gewenst voeren we een telefonisch intakegesprek. Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht. 

12.3 Bijles wordt aangeboden aan huis, online of op locatie. De bijles wordt achteraf in rekening gebracht. De afgenomen uren worden geregistreerd in het systeem: app.abcbijles.nl. Dit overzicht is de basis voor de definitieve factuur. 

12.4 Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen, kan slechts worden gedaan tijdens een eerdere bijles, en kan alleen worden ingewilligd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is. 

12.5 Als een bijles door Leerling wordt afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, anders dan door overmacht of ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal abcbijles zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. Indien abcbijles er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 14 werkdagen, dan heeft de Contractant recht op restitutie van het bedrag aan resterende uren, indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij abcbijles 

12.6 Tijdens de officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 13.10 vinden geen bijlessen plaats, tenzij nadrukkelijk anders overlegd met de docent. 

12.7 abcbijles stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat bijles thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger, dient plaats te vinden. Mocht Contractant naar eigen bevinding anders handelen dan draagt Contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. 12.8 Contractant aanvaardt bij verstrekking van de opdracht de volledige verantwoordelijkheid voor het noodzakelijke toezicht op de bijles in eigen huis, en houdt toezicht op de behoorlijke invulling van een professionele werkrelatie tussen Leerling en docent. 

12.9 abcbijles is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een bijlesdocent tijdens bijles thuis, waaronder, doch niet uitsluitend, breuk en diefstal. 

 

Artikel 13 – Huiswerkbegeleiding 

13.1 Inschrijving voor door abcbijles aangeboden huiswerkbegeleiding is mogelijk (i) via de website van abcbijles (abcbijles.nl) of (ii) telefonisch (023-2078008). 

13.2 abcbijles zal na inschrijving een (telefonisch) intake-gesprek houden met Contractant en/of Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding. Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht. 

13.3 De voor huiswerkbegeleiding geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk. 

13.4 Indien Contractant/Leerling (zich) heeft ingeschreven voor een Dienst via de website dan kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) worden opgezegd, indien Contractant/Leerling (zich) telefonisch heeft ingeschreven voor een Dienst dan kan de Overeenkomst zowel schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) als telefonisch worden opgezegd. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: voor opzegging per 1 mei dient uiterlijk vóór 1 april opgezegd te zijn. Bij opzegging van meerdere afgenomen Diensten, geldt de opzegtermijn van 1 maand ten aanzien van elke afgenomen Dienst afzonderlijk. 

13.5 De opzegtermijn van 1 maand is niet van toepassing bij het aanpassen van het aantal dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maand. 

13.6 Indien Leerling halverwege de maand start met huiswerkbegeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten huiswerkbegeleiding. 

13.7 Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht. 13.8 Leerlingen mogen hun middag in dezelfde week verplaatsen. Bijvoorbeeld: als je twee dagen afneemt (dinsdag en donderdag), dan mag je in diezelfde week de dag verplaatsen naar bijvoorbeeld vrijdag. Vraag hiervoor vooraf toestemming aan een van de begeleiders, of app de klantenservice. Een middag huiswerkbegeleiding mag niet worden verplaatst naar een andere week. 

13.9 Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van de ‘Magister-koppeling’. 

13.10 Vakanties en feestdagen: 

13.10.1 Gedurende de reguliere schoolvakanties – tenzij anders is medegedeeld – is abcbijles geopend (openingstijden kunnen afwijken en worden vooraf gecommuniceerd). abcbijles houdt zich het recht voor om ook tijdens de reguliere schoolvakanties te sluiten. 

13.10.2 abcbijles is gesloten op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar, namelijk in 2020, 2025, 2030 etc.). Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Gedurende deze vakantieperiodes en dagen is de Contractant de reguliere vergoeding verschuldigd (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen rekening gehouden). 

13.10.3 Gedurende de zomervakantie is abcbijles gesloten. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij abcbijles Gedurende de zomervakantie is de Contractant geen vergoeding verschuldigd en loopt de factuur niet door. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald. 

13.10.4 Zonder opzegging van Contractant gaat abcbijles ervan uit dat de Leerling doorgaat met huiswerkbegeleiding na de zomervakantie. Ook hier geldt een opzegtermijn van 1 maand. 13.10.5 Bij ziekte van Leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak-dagen (dagen waarop Leerling naar abcbijles zou komen), brengt abcbijles, op schriftelijke aanvraag van de Contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. abcbijles kan een bewijs verlangen om de reden van het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts. 

 

Artikel 14 – Vrijwaring 

14.1 De Opdrachtgever vrijwaart abcbijles voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. 

14.2 Indien abcbijles door derden mocht worden aangesproken, is de Opdrachtgever gehouden abcbijles zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van abcbijles en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

14.3 Voor alle vorderingen jegens abcbijles en de door abcbijles (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 15 – Klachtenprocedure 

15.1 Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@abcbijles.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan abcbijles. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen. 

15.2 Indien een klacht naar het oordeel van abcbijles gegrond is, dan zal abcbijles de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. 

15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal abcbijles slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden. Artikel 

 

16 – Aansprakelijkheid 

16.1 Contractant is tegenover abcbijles aansprakelijk voor alle schade die abcbijles lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart abcbijles tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is. 

16.2 Indien abcbijles aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 15 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 15 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van abcbijles en/of van (een van) haar medewerkers. 

16.3 Docenten van abcbijles zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van abcbijles 

16.4 abcbijles selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. abcbijles aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training. 

16.5 Leerling en Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-reis- en/of annuleringsverzekering). abcbijles is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt. 

16.6 abcbijles is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging, of tijdens bijles thuis. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging. 

16.7 abcbijles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat abcbijles is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

16.8 De aansprakelijkheid van abcbijles voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 100,- , zegge: honderd euro. 

16.9 De aansprakelijkheid van abcbijles, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor abcbijles is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal EUR 10.000,-, zegge: tienduizend euro. 

16.10 In geval van aansprakelijkheid van abcbijles, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan abcbijles van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade. Artikel 

 

17 – Overmacht 

17.1 Partijen zijn niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht. 

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop abcbijles geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor abcbijles niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van abcbijles, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 

17.3 In geval van overmacht zal abcbijles zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging maximaal één uur reizen met het openbaar vervoer van de Vestiging waarvoor de Leerling zich heeft ingeschreven. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna abcbijles een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bankrekening. 

17.4 In geval van overmacht bij een door abcbijles aangeboden Dienst, voortkomende uit ziekte van een door abcbijles ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht abcbijles zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door abcbijles aangeboden Dienst Hierbij heeft abcbijles het recht om af te wijken van het maximaal aantal Leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de Dienst. 

 

Artikel 18- Opschorting 

18.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft abcbijles het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

18.2 Daarnaast is abcbijles bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien: -Na het sluiten van de Overeenkomst abcbijles omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; -De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; -Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van abcbijles kan worden gevergd. 

18.3 Bij opschorting behoudt abcbijles het recht om schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 19- Ontbinding 

19.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is abcbijles bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

19.2 Daarnaast is abcbijles bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: Na het sluiten van de Overeenkomst abcbijles omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; -Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van abcbijles kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; 
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van abcbijles kan worden gevergd; 
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom; -De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld; 
 • De Opdrachtgever is komen te overlijden. 

19.3 Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst. 

19.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van abcbijles op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

19.5 Indien abcbijles de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is abcbijles niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door abcbijles geleden schade. 

 

Artikel 20 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 20.1 abcbijles behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

20.2 Het is Leerling noch Contractant toegestaan de door abcbijles verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door abcbijles aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van abcbijles te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen. 

20.3 Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door abcbijles voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van abcbijles, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van abcbijles. 

 

Artikel 21 – Geschillen 

21.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Artikel 22 – Boetebeding 

22.1 Het is niet toegestaan om prijsafspraken te maken met de bijlesdocent. In geval een bijlesdocent wordt benaderd om abcbijles op deze manier te ondermijnen, wordt een boete van € 2.500,00,- gehanteerd bij de eerste overtreding. abcbijles het recht om de leerling te weigeren. Bij herhaaldelijk overtreden geldt een extra boete van € 500,- per extra begane overtreding, met een maximum van €5000,-. 

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht 

23.1 Op elke Overeenkomst tussen abcbijles en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 

20.2 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar abcbijles is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 24 – Wijziging van de Algemene voorwaarden 

24.1 abcbijles is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

24.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

24.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal abcbijles zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

24.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

3Algemene voorwaarden Abcbijles – Scholen

 

1.Definities

  1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Abcbijles.
  2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van Abcbijles.
  3. Abcbijles: Abcbijles B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam (1093JN) aan het adres Domselaerstraat 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83674225. 
  4. Diensten: (individuele) bijlessen alsmede huiswerkbegeleiding op het gebied van het basis- en voortgezet onderwijs.
  5. Product(en): een zaak, goed of digitaal product/gebruiksrecht dat door Abcbijles wordt (door)verkocht.
  6. Leerling: het kind dat feitelijk gebruik maakt van de Diensten.
  7. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met Abcbijles een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten. 
  8. Overeenkomst: de tussen Abcbijles en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de Diensten en/of Producten en iedere vervolgovereenkomst of nadere overeenkomst.
  9. Vergoeding: de vergoeding die de Opdrachtgever verschuldigd is aan Abcbijles voor het gebruik van de Diensten en/of het leveren van de Producten. 

 

Voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten

 

2.Algemeen 

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Abcbijles, elke Overeenkomst (inclusief nadere of aangepaste overeenkomsten en vervolgopdrachten) tussen Abcbijles en Opdrachtgever en op alle Diensten en Producten die door Abcbijles worden aangeboden.
  2. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  3. Deze Algemene Voorwaarden en de Vergoedingen kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door Abcbijles worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via een mededeling per e-mail en zijn direct van toepassing. 
  4. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst. 

 3.Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

  1. De inhoud van de Overeenkomst/Diensten en de hoogte van de eventuele Vergoeding worden vermeld in of bij het Aanbod. Abcbijles is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen of fouten in het Aanbod. Omschrijving van Diensten en Producten in het Aanbod zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijk geleverde Diensten en Producten. Levertijden in het Aanbod zijn indicatief en leveren geen tekortkoming op bij overschrijding daarvan, behoudens afwijkende afspraken.
  2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  3. Overeenkomsten komen tot stand doordat een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard. Abcbijles is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd of binnen de termijn genoemd in het Aanbod. Abcbijles is te allen tijde bevoegd om een nog niet aanvaard Aanbod te herroepen, ook wanneer een termijn voor aanvaarding is gegeven. Voorts heeft Abcbijles het recht om een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Abcbijles gegronde reden te weigeren binnen een week nadat een Aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.
  4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 4.Vergoedingen en betaling

  1. Alle Vergoedingen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders overeengekomen.
  2. Abcbijles is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI).
  3. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Abcbijles. 
  4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Diensten of levering van Producten.
  5. Indien enig onbetwist verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst niet op of voor de vervaldag is voldaan, is Abcbijles gerechtigd Opdrachtgever het wettelijke tarief voor handelstransacties en de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  6. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betalingsverplichting te verrekenen of op te schorten.

 5.Overmacht

  1. Abcbijles is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
  2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van Opdrachtgever en/of derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (v) natuurrampen, (vi) oorlog en terroristische aanslagen, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) werkstakingen in het bedrijf Abcbijles of in het bedrijf van haar onderopdrachtnemer/leverancier, (ix) brand, (x) epidemieën en/of pandemieën en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Abcbijles buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
  3. Abcbijles heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Abcbijles haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de bijles/begeleiding online wordt verzorgd, omdat de Overeenkomst in dat geval wordt nagekomen.
  5. Voor zover Abcbijles ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Abcbijles gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 6.Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Aansprakelijkheid van Abcbijles voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.
  2. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Abcbijles ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Abcbijles wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien voor de aansprakelijkheid van Abcbijles geen verzekeringsdekking bestaat, is de totale aansprakelijkheid voor directe schade van Abcbijles onder de Overeenkomst – als gevolg van één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen – beperkt tot 50% van de door Opdrachtgever betaalde Vergoedingen. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Abcbijles.
  3. Abcbijles is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste, onvolledige en/of ontijdige informatie verstrekt door Opdrachtgever en/of Leerling.
  4. Acbijles is nimmer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of verlies van eigendommen tijdens de uitvoering van de Diensten. Abcbijles is evenmin aansprakelijk voor de beschadiging, verminking of verlies van data/informatie bij de levering van Producten. 
  5. Opdrachtgever vrijwaart Abcbijles voor alle aanspraken van Leerlingen en/of derden als gevolg de door Abcbijles (of haar onderopdrachtnemers) geleverde Diensten, tenzij er sprake is van wanprestatie of handelen in strijd met de wet zijdens Abcbijles. 

 7.Garanties Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever garandeert jegens Abcbijles:
   1. de juistheid en volledigheid van de door haar aan Abcbijles verstrekte informatie;
   2. dat elektronische bestanden, software of informatiedragers die Opdrachtgever aan Abcbijles verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten;
   3. dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van andere partijen door gebruik van materiaal dat Opdrachtgever aan Abcbijles verstrekt in de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever vrijwaart Abcbijles van aansprakelijkheid en redelijke kosten in verband met aanspraken van derden in verband met een inbreuk van bovengenoemde garanties.

 8.Privacy

  1. Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen partijen de wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de AVG) naleven. Zo nodig zullen partijen tijdig een verwerkersovereenkomst of andere overeenkomst sluiten.

 9.Intellectuele Eigendom

  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Abcbijles of van derden die door Abcbijles worden ingeschakeld – waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, software, adviezen, onderwijsmaterialen en huiswerkopdrachten – berusten uitsluitend bij Abcbijles of de betreffende derde en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Abcbijles en Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer voor de duur van deze Overeenkomst het niet-exclusieve, herroepelijke en niet-overdraagbare recht om elkaars logo’s en merknamen te gebruiken in de uitvoering van de Overeenkomst. Door uitvoering van de Overeenkomst zullen geen intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.

 10.Geheimhouding

  1. Abcbijles en Opdrachtgever verplichten zich over en weer gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor onbepaalde tijd daarna, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot hun kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met de onderneming van de andere partij alsook de aan andere Partij gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van de andere Partij en alle informatie waarover hij in verband met de Diensten beschikt. 
  2. Abcbijles en Opdrachtgever verplichten zich de hierboven beschreven geheimhoudingsverplichting onverkort op te leggen aan alle personen, waaronder haar personeel en derden, die zij in de uitoefening van de Overeenkomst gebruikt. Iedere overtreding van de geheimhoudingsverplichting door ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten zal aan de betreffende Partij worden toegerekend.  

 

11.Klachten

  1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Abcbijles zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (roi@abcbijles.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan Abcbijles.
  2. Abcbijles zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  3. Abcbijles en Opdrachtgever zullen zich inspannen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 12.Overig

  1. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
  2. Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands Recht. Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst of die daarvan het gevolg zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 1. Voorwaarden die van toepassing zijn op Diensten

 

13.Duur en beëindiging van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd genoemd in de Overeenkomst, behoudens andersluidende afspraken. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door de Opdrachtgever niet tussentijds geheel of gedeeltelijk worden opgezegd, geannuleerd of beëindigd anders dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 
  2. Zowel Opdrachtgever als Abcbijles kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in de volgende situaties:
   1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere partij mits de andere partij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld en – voor zover herstel mogelijk is – haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
   2. De andere partij in surséance van betaling verkeert of het faillissement van de andere partij is aangevraagd
   3. De andere partij is opgehouden te bestaan of geen activiteiten meer verricht.
  3. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Abcbijles wegens een reden in artikel 13.2 is Opdrachtgever onmiddellijk de Vergoeding verschuldigd over het volledige offertebedrag (dus het totaal aantal geleverde en niet-geleverde uren in de Overeenkomst).
  4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever wegens een reden in artikel 13.2.i) is Opdrachtgever als beëindigingsvergoeding verschuldigd een bedrag gelijk aan 75% van het offertebedrag minus de betaalde Vergoeding over afgenomen uren. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever wegens een reden in artikel 13.2.ii) of 13.2.iii) is Opdrachtgever uitsluitend de Vergoeding verschuldigd over geleverde Diensten. 
  5. Deze Algemene Voorwaarden laten onverlet de beëindigingsmogelijkheden die Abcbijles en Opdrachtgever hebben op grond van de wet.

 

14.Rechten en plichten Abcbijles

  1. Abcbijles zal zich inspannen de Diensten uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. 
  2. Abcbijles is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Abcbijles spant zich in om voldoende personeel en/of derden beschikbaar te hebben om Diensten aan Opdrachtgever te verlenen binnen de afgesproken termijnen.
  4. Abcbijles zal de Diensten verrichten op locatie van Opdrachtgever, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 
  5. Abcbijles kan de Diensten online leveren via Teams, Zoom of Skype (en vice versa). Abcbijles is hierbij gerechtigd extra kosten in rekening te brengen
  6. Indien een Leerling om wat voor reden dan ook niet komt opdagen voor het afnemen van de Diensten, dan is Abcbijles gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden. Het voorgaande geldt ook als de Leerling zich tijdig heeft afgemeld. Tijdig afgemelde uren kunnen uitsluitend worden ingehaald met instemming van Abcbijles en tegen een aanvullende vergoeding.
  7. Abcbijles is gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de les.
  8. Abcbijles zal het overeengekomen aantal uren in de Overeenkomst te allen tijde volledig inzetten, behoudens in het geval Abcbijles aangeeft niet te kunnen voldoen aan deze uren. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan door een ziekte en/of tekort van bijlesdocenten. Abcbijles is in genoemde gevallen nimmer schadeplichtig. Opdrachtgever is in genoemde situaties gerechtigd tot het inzetten van de niet-bestede uren op nader overeen te komen data en tijdstippen uiterlijk twee weken na het einde van het traject zoals opgenomen in de offerte. Niet-bestede uren die niet tijdig worden ingehaald zullen vervallen zonder recht op restitutie van de Vergoeding.
  9. Abcbijles kan een Leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de Diensten in sterke mate wordt geschaad, van (voortzetting van) deelname aan Diensten uitsluiten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

15.Rechten en plichten Opdrachtgever en Leerlingen

  1. Opdrachtgever garandeert afdoende wettelijk verzekerd te zijn.
  2. Opdrachtgever zal Abcbijles alle informatie verschaffen die noodzakelijk is voor de voorbereiding op en/of de uitvoering van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever, dan wel Leerling aandacht wenst. Opdrachtgever geeft eventuele wijzigingen in de verstrekte informatie tijdig door aan Abcbijles.
  3. Opdrachtgever is niet gerechtigd reeds geplande bijlessen en/of begeleiding te annuleren en/of te verplaatsen. Opdrachtgever kan slechts na uitdrukkelijk en schriftelijk overleg een gedeelte verplaatsen. Opdrachtgever blijft gelet op het bepaalde in art. 7:411 BW verplicht tot een volledige vergoeding van de afgenomen en ingeplande diensten.
  4. Opdrachtgever is in het kader van de Diensten verplicht om niet de vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen, hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: een werkruimte, bureau, les- en schrijfmateriaal en meer. Indien Opdrachtgever zich niet aan voornoemde verplichting houdt, en de Diensten daardoor niet (tijdig) kunnen plaatsvinden, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de Leerlingen tijdig en voorbereid op de geplande bijles/begeleidingsuren zullen verschijnen ten behoeve van een juiste uitvoering van de Overeenkomst. Leerlingen worden geacht actief deel te nemen aan de Diensten. Het resultaat van de Diensten is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Leerling.
  6. De Leerling is gehouden tot naleving van de huisregels van Abcbijles. 
  7. Het is Leerling verboden op de locatie waar de Diensten wordt afgenomen (I) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (II) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens Abcbijles dan wel andere Leerlingen. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Abcbijles bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Abcbijles aangeboden Diensten en/of de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Abcbijles gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.
  8. Leerlingen die vanwege ziekte of andere reden de Diensten niet kunnen afnemen, dienen zich ten minste 24 uur van tevoren (of zo spoedig mogelijk wanneer de ziekte binnen 24 uur voor de geplande bijles of begeleiding ontstaat) af te melden bij Abcbijles. 
  9. De Opdrachtgever is verplicht om gedurende een overmachtssituatie waarin fysieke begeleiding niet mogelijk is, zoals een lockdown met betrekking tot een epidemie en/of pandemie, de begeleiding door Abcbijles over te zetten naar online. De online begeleiding wordt zo snel mogelijk door Abcbijles verzorgd. De periode waarin geen bijles of begeleiding is verzorgd, worden wel door Abcbijles in rekening gebracht. 

 

 1. Voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten

 16.Levering

  1. Levering van Producten door Abcbijles geschiedt op de door Partijen overeengekomen plaats. Wanneer geen plaats van levering is overeengekomen, geschiedt levering van Producten op een door Abcbijles aan te wijzen plaats. Bij verzending per post gelden de Producten als geleverd met ingang van  het moment waarop de Producten door Abcbijles aan de bezorgdienst zijn aangeboden.
  2. Wanneer Partijen zijn overeengekomen dat Abcbijles de Producten voor Opdrachtgever zal opslaan, dan gelden de Producten als geleverd met ingang van het moment waarop de opslag van de Producten door of namens Abcbijles aanvangt. Abcbijles is gerechtigd alle kosten voor dergelijke opslag, waaronder verzekeringskosten, aan Opdrachtgever te factureren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Opdrachtgever is verplicht om de Producten af te nemen op de door Abcbijles in de Offerte medegedeelde leveringsdatum.
  4. De door Abcbijles in de Offerte medegedeelde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en zullen nooit te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. De kosten van levering zijn voor Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  6. Indien levering van (een deel van) de Producten door Opdrachtgever wordt geweigerd, zonder dat de Producten zichtbare tekortkomingen vertonen, gaat het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan Abcbijles directe betaling vorderen. Abcbijles zal, alsdan, tot nader order de geweigerde Producten bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  7. Wanneer Opdrachtgever (een deel van) de Producten weigert zoals omschreven in Artikel 16.6, heeft Abcbijles het recht zich te ontdoen van de Producten of daaraan een andere bestemming te geven. De eventuele opbrengst wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd, onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten.
  8. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van Producten is uitgesloten.

 17.Digitale Producten/programmatuur

  1. Voor zover Abcbijles digitale Producten (waaronder programmatuur, SaaS-diensten) verkoopt, dan ontvangt Opdrachtgever een gebruiksrecht gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het recht tot gebruik van digitale Producten is beperkt tot het in de Overeenkomst aantal genoemde gebruikers en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
  2. De Opdrachtgever mag digitale Producten uitsluitend in en ten behoeve van de eigen organisatie gebruiken voor het beoogde gebruik. Het is Opdrachtgever niet toegestaan digitale Producten te verkopen, verhuren, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen of daaraan toegang te verlenen.
  3. De Opdrachtgever zal (delen van) digitale Producten niet (laten) kopiëren, wijzigen, compileren of namaken. 
  4. Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van digitale Producten aan Abcbijles retourneren of op instructie van Abcbijles verwijderen. Abcbijles is bij of na het einde van de Overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door Opdrachtgever gewenste dataconversie of dataoverdracht.
  5. Abcbijles is bevoegd om digitale Producten te wijzigen. Abcbijles staat er niet voor in dat digitale Producten vrij zijn van fouten en geschikt zijn voor het feitelijke of beoogde gebruik. Abcbijles zal zich inspannen om fouten in de door haarzelf ontwikkelde digitale Producten binnen redelijke termijn te herstellen. Abcbijles is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 18.Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Abcbijles aan Opdrachtgever geleverde Producten, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Abcbijles totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Abcbijles gesloten Overeenkomsten is nagekomen. 
  2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten en zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Abcbijles daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de betreffende derden onmiddellijk schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Abcbijles.
  4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek de verzekeringpolis ter inzage te geven.
  5. Door Abcbijles geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  6. Voor het geval dat Abcbijles zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Abcbijles –en aan eventuele door Abcbijles aan te wijzen derden- om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Abcbijles zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 19.Risico-overgang

  1. Onverminderd eventueel eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 13-10-2021.