Algemene voorwaarden abcbijles

Artikel 1 – Definities

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

BW: Het Burgerlijk Wetboek.

Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie abcbijles een overeenkomst sluit met betrekking tot de diensten.

Diensten: Individuele bijles of huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding wordt aan huis verzorgd.

Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke op grond van een overeenkomst gebruikmaakt van de diensten van abcbijles (waarbij aangetekend dat leerling en contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).

Begeleider: De natuurlijke persoon die, in opdracht van abcbijles, de Diensten uitvoert die abcbijles aanbiedt. Naast begeleider zijn docent, bijlesgever en coach veelgebruikte termen.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen abcbijles en een contractant met betrekking tot de levering van diensten door abcbijles, al dan niet ten behoeve van een leerling.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tot stand is gekomen via het gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Vestiging: Iedere door abcbijles gehuurde locatie als ook een door abcbijles gebruikte locatie waar de diensten door of namens abcbijles worden verleend.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (I) iedere aanbieding, (II) elke offerte en (III) iedere overeenkomst met betrekking tot de diensten waarop abcbijles deze algemene voorwaarden van toepassing gesteld, tenzij spraken is van artikel 2.4.

2.2. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden onder andere elektronische communicatie per e-mail verstaan.

2.3. Door inschrijving voor één van de diensten door leerling en/of contractant aanvaarden leerling en contractant de algemene voorwaarden en de huisregels van abcbijles. indien de contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de contractant zich deze algemene voorwaarden en huisregels die bij abcbijles van toepassing zijn aan desbetreffende leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze algemene voorwaarden en huisregels in acht neemt.

2.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen abcbijles en de contractant en/of leerling zijn overeengekomen.

2.5. Bij een afwijking van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden zoals genoemd bij 2.4 blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra de inschrijving van contractant schriftelijk wordt aanvaardt door abcbijles, en de contractant een bevestiging krijgt van de inschrijving.

 

Artikel 4 – Overeenkomst op Afstand

4.1. Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. abcbijles zal de overeenkomst ten alle tijden zo deskundig mogelijk uitvoeren.

5.2. abcbijles heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3. De contractant verplicht zich tot het verstrekken van de correcte contactgegevens aan abcbijles met betrekking tot facturatie en contact. De contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan abcbijles.

5.4. Persoonsgegevens worden door abcbijles zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van abcbijles. abcbijles voldoet aan de AVG wetgeving. Lees onze Privacyverklaring.

5.5. Voor de begeleiding van de leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is abcbijles volledig afhankelijk van de medewerking van leerling. Als de leerling bewust niet meewerkt en/of gegevens achterhoudt of vervalst, is abcbijles hiervoor niet aansprakelijk, evenals de gevolgen van niet slagen van de begeleiding.

5.6. abcbijles kan geen volledige garantie bieden voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

5.7. De leerling is gehouden tot naleving van de huisregels van abcbijles. Indien de contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de contractant zich deze huisregels die bij abcbijles van toepassing zijn aan desbetreffende leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze huisregels in acht neemt.

5.8. Bij het niet naleven van de huisregels is abcbijles bevoegd om de leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door abcbijles aangeboden diensten. Dit zonder enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

5.9. Het is Leerling verboden op de locatie waar de Dienst wordt afgenomen (I) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (II) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens Begeleiders dan wel andere Leerlingen. Bij overtreding van (één van) deze verboden is abcbijles bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door abcbijles aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat abcbijles gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

5.10. Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van abcbijles.

 

Artikel 6 – Tarieven

6.1. Tarieven zijn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op abcbijles.nl vermeld onder de tarieven. Omdat onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van BTW, is geen omzetbelasting verschuldigd. De tarieven worden per jaar schooljaar vastgesteld.

 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1. Voor door abcbijles aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. abcbijles is bevoegd om de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve (elektronische) bevestiging.

7.2. De Diensten van abcbijles worden per maand gefactureerd. Het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum

7.3. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan abcbijles kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8 – Niet-tijdige betaling

8.1. Indien de contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft voldaan, ongeacht de redenen daarvan, stuurt abcbijles de contractant een betalingsherinnering waarin zij de contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Indien de contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8.2. Indien de contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is abcbijles gerechtigd de betreffende diensten stop te zetten totdat abcbijles het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

8.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten bedragen bij de tweede herinnering EURO € 12.50 en zullen bij de contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.4. Indien abcbijles genoodzaakt is om over te gaan op (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van contractant.

 

Artikel 9 – Onze diensten

9.1. Inschrijving voor door abcbijles aangeboden diensten is mogelijk via de website van abcbijles of telefonisch.

9.2. abcbijles neemt contact op met de ouders/verzorgers van de leerling na een aanmelding voor onze diensten. Er wordt naar de nodige informatie gevraagd die nodig is om de aanmelding te verwerken.

9.3.  De diensten van abcbijles worden onder andere aangeboden in de vorm van pakketten van 20, 30 of 40 uren bijles. Een pakket is twee schooljaren geldig, hoeft niet in één aaneengesloten periode te worden afgenomen maar wordt wel in één keer betaald. Als de leerling of diens ouder of begeleider tussentijds geen bijlessen meer wenst af te nemen uit het reeds bestelde of betaalde pakket, wordt het pakket geannuleerd. De afnemer betaalt bij tussentijdse annulering van een pakket een bedrag van € 150,- annuleringskosten die worden verrekend met de restitutie van het overgebleven bedrag. Omdat de klant, bij annulering van een pakket, eigenlijk losse bijlessen heeft afgenomen, worden de afgenomen uren voor het reguliere tarief van € 30,- per uur berekend. Bijvoorbeeld, als een klant een groot pakket van € 900,- heeft afgenomen, en na 8 uur aan bijlessen besluit te stoppen, krijgt de klant €560,- terug (900 – (8 x 30,-) – 100 = € 560,-).  Als het overgebleven tegoed bij annulering minder is dan de annuleringskosten vindt er geen restitutie plaats. Zolang er minder dan 5 uur losse bijles is afgenomen kan nog besloten worden tóch een pakket af te nemen. Eventueel betaalde administratiekosten worden in dat geval gerestitueerd of verrekend met de volgende factuur.

9.4. Indien de contractant na de intake/proefles niet binnen twee weken reageert op het advies en pakketvoorstel, wordt er stilzwijgend toegestemd op het meest gekozen pakket van 30 uur. Hierna gaat de annuleringsregeling in die bij artikel 9.3 wordt vermeldt. 

9.5. Op het moment dat de contractant zich aanmeldt bij abcbijles, zal abcbijles zich inspannen om op korte termijn een geschikte begeleider te vinden. Indien de contractant binnen twee weken afziet van de diensten van abcbijles, nadat er een geschikte begeleider voorgesteld is maar er is nog geen pakket gekozen, worden er administratiekosten in rekening gebracht van € 50,- euro.

9.6. Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen, kan worden gedaan tijdens een eerdere bijles, en kan alleen worden ingewilligd indien de Begeleider op een nieuwe datum beschikbaar is.

9.7. Als een bijles, minder dan 24 uur van tevoren, door Leerling wordt afgezegd, anders dan door overmacht, dan is de Contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de Begeleider, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal abcbijles zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende Begeleider te vinden.

9.8. abcbijles stelt zich nadrukkelijk voor dat bijles of huiswerkbegeleiding thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger plaats dient te vinden. Mocht de contractant anders handelen dan draagt de contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

9.9. abcbijles is niet aansprakelijk voor schade op wat voor gronde dan ook, van een bijlesdocent tijdens bijles thuis, waaronder, eventuele breuk en diefstal.

 

Artikel 10 – Klachtenprocedure

10.1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@abcbijles.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan abcbijles. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

10.2. Indien een klacht naar het oordeel van abcbijles gegrond is, dan zal abcbijles de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal abcbijles slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. De contractant is tegenover abcbijles aansprakelijk voor alle schade die abcbijles lijdt door toedoen van de contractant of de leerling.

11.2. Indien abcbijles aansprakelijk zou kunnen zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de bepalingen in artikel 9.

11.3. Medewerkers van abcbijles zijn niet verplicht tot uitspraken over de aansprakelijkheid van abcbijles.

11.4. Bij abcbijles worden medewerkers met zorg geselecteerd, maar abcbijles is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. abcbijles is dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

11.5. Contractant en leerling zijn verplicht verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekerd). abcbijles is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking voor biedt.

11.6. abcbijles is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of verlies van zaken tijdens het bezoek van een werknemer tijdens de bijles of huiswerkbegeleiding. De leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd te laten.

11.7. abcbijles is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste informatie verstrekt door contractant en/of leerling.

 

Artikel 13 – Intellectueel eigendom en auteursrechten

13.1. abcbijles behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

13.2. Leerling en/of Contractant zijn niet bevoegd de door abcbijles verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, hand-outs en toetsen, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door abcbijles aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van abcbijles te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

13.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door abcbijles voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van abcbijles, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van abcbijles.

 

Artikel 14 – Geschillen

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.